Language of document :

Talan väckt den 31 januari 2006 - Larsen mot kommissionen

(mål F-11/06)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Holger Larsen (London, Förenade kungariket) m.fl. (ombud: advokaterna S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis och E. Marchal)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara beslutet som chefen för Byrån för löneadministration och utbetalning av individuella ersättningar fattade den 2 mars 2005 att sänka sökandens lön från och med den 1 maj 2005,

förplikta svaranden att erlägga det hyresbidrag till sökanden som han har rätt till sedan den dagen då ersättningen inte längre har betalats ut, jämte kompensationsränta beräknad enligt Europeiska centralbankens centrala räntesats, höjd med två punkter, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökanden är tjänsteman med anställning vid kommissionens representationskontor i London och erhöll hyresbidrag från och med den 1 oktober 2002 i enlighet med artikel 14 a i bilaga VII till tjänsteföreskrifterna och förordning nr 6/66/Euratom och nr 121/66/EEG1. Eftersom denna artikel upphävdes vid reformen av tjänsteföreskrifterna fråntog kommissionen sökanden detta bidrag genom beslut av den 2 maj 2005.

Till stöd för sin talan åberopar sökanden först att artiklarna 62 i tjänsteföreskrifterna och 19 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna har åsidosatts. Han gör särskilt gällande att svaranden felaktigt har tillämpat den sistnämnda artikeln enligt den tolkning som administrationernas chefer i kollegium fastställde den 14 oktober 2004 enligt vilken hyresbidrag utesluts från de delar av lönen som omfattas av de övergångsbestämmelser som fastslås i den nämnda artikeln. En sådan tolkning är rättsstridig då den inskränker omfattningen av den garanterade grundlön som avses i den aktuella bestämmelsen. Sökanden framhåller vidare att principen om att tjänstemän skall ha likvärdig köpkraft oavsett tjänstgöringsort, såsom den fastslås i artiklarna 64 och 65 i tjänsteföreskrifterna, har åsidosatts i det ifrågasatta beslutet.

____________

1 - Rådens förordning nr 6/66/Euratom, 121/66/EEG av den 28 juli 1966 om fastställande av en lista över de orter för vilka hyresbidrag kan beviljas, detta bidrags maximala belopp samt reglerna för dess beviljande, EGT 1966, 150, s. 2749; (svensk specialutgåva, område 1, volym 1, s. 29).