Language of document :

Beroep ingesteld op 1 januari 2006 - Fernandez Ortis tegen Commissie

(Zaak F-1/06)

Procestaal: Spaans

Partijen

Verzoeker: Juan Miguel Fernandez Ortis (Madrid, Spanje) (vertegenwoordiger: J.R. Iturriagagoitia Bassas, advocaat)

Verweerster: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Conclusies van verzoeker

vast te stellen dat verzoeker bij besluit van 17 juni 2005 onrechtmatig is ontslagen wegens wetsontduiking, en bijgevolg nietig te verklaren het besluit van 17 juni 2005 en het daarmee verband houdende besluit van 23 september 2005;

verweerster te verwijzen in de kosten van de procedure.

Middelen en voornaamste argumenten

Verzoeker, oud-ambtenaar op proef van de Commissie, is aangeworven met ingang van 1 februari 2004, toen de proeftijd van negen maanden overeenkomstig artikel 34, lid 1, van het Ambtenarenstatuut is ingegaan.

In een verslag van 4 oktober 2004 werd geadviseerd om verzoeker te ontslaan; de Commissie heeft evenwel besloten, bij wijze van uitzondering zijn proeftijd overeenkomstig artikel 34, lid 3, van het Statuut te verlengen tot en met 30 april 2005. Bij besluit van 17 juni 2005 heeft de Commissie verzoeker ontslagen met ingang van 1 juli 2005.

Ter onderbouwing van zijn beroep stelt verzoeker dat zijn ontslag onrechtmatig is, aangezien het 17 maanden na aanvang van zijn proeftijd heeft plaatsgevonden, die volgens artikel 34, lid 4, van het Statuut in geen geval meer kan bedragen dan 15 maanden.

____________