Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 1 stycznia 2006 r. - Fernandez Ortis przeciwko Komisji

(Sprawa F-1/06)

Język postępowania: hiszpański

Strony

Strona skarżąca: Juan Miguel Fernandez Ortis (Madryt, Hiszpania) [Przedstawiciel: J. R. Iturriagagoitia Bassas, avogado]

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie, że decyzja z dnia 17 czerwca 2005 r. o zwolnieniu skarżącego jest niezgodna z prawem i jej uchylenie, jak również decyzji z dnia 23 września 2005 r., powiązanej z pierwszą;

obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Skarżący, były urzędnik w okresie próbnym Komisji, został zatrudniony w dniu 1 lutego 2004 r., od której to daty rozpoczynał się jego dziewięciomiesięczny okres próbny, o którym mowa w art. 34 ust. 1 regulaminu pracowniczego urzędników.

Sprawozdanie z dnia 4 października 2004 r. zalecało zwolnienie skarżącego. Komisja postanowiła jednak wyjątkowo o przedłużeniu okresu próbnego do dnia 30 kwietnia 2005 r. zgodnie z art. 34 ust. 3 regulaminu pracowniczego. Decyzją z dnia 17 czerwca 2005 r. Komisja zwolniła skarżącego ze skutkiem od dnia 1 lipca 2005 r.

Na poparcie swojej skargi skarżący podnosi, że jego zwolnienie jest niezgodne z prawem, gdyż pomiędzy początkiem okresu próbnego a zwolnieniem upłynęło siedemnaście miesięcy, podczas gdy zgodnie z art. 34 ust. 4 regulaminu pracowniczego łączna długość okresu próbnego nie może przekraczać 15 miesięcy

.

____________