Language of document :

Žaloba podaná 1. januára 2006 - Fernandez Ortis/Komisia

(Vec F-1/06)

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Žalobca: Juan Miguel Fernandez Ortis (Madrid, Španielsko) (v zastúpení: J. R. Iturriagagoitia Bassas, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobcu

určiť neprípustnosť výpovede danej rozhodnutím zo 17. júna 2005 z dôvodu protiprávnosti a zrušiť rozhodnutie zo 17. júna 2005 a s ním súvisiace rozhodnutie z 23. septembra 2005,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobca, bývalý úradník Komisie v skúšobnej dobe, bol prijatý od 1. februára 2004, odkedy mu začala plynúť skúšobná doba v trvaní deviatich mesiacov v súlade s ustanovením článku 34 ods. 1 Služobného poriadku úradníkov.

Správa zo 4. októbra 2004 odporúčala dať mu výpoveď; Komisia však výnimočne rozhodla na základe ustanovenia článku 34 ods. 3 Služobného poriadku o predĺžení jeho skúšobnej doby do 30. apríla 2005. Rozhodnutím zo 17. júna 2005 dala Komisia žalobcovi výpoveď s účinkom od 1. júla 2005.

Na podporu svojej žaloby žalobca uvádza, že výpoveď je protiprávna, keďže bola daná 17 mesiacov po začiatku jeho skúšobnej doby, ktorá podľa článku 34 ods. 4 Služobného poriadku v žiadnom prípade nesmie prekročiť 15 mesiacov.

____________