Language of document :

Talan väckt den 1 januari 2006 - Fernandez Ortis mot kommissionen

(mål F-1/06)

Rättegångsspråk: spanska

Parter

Sökande: Juan Miguel Fernandez Ortis (Madrid, Spanien) (ombud: advokaten J.R. Iturriagagoitia Bassas)

Svarande: Europeiska gemenskapens kommission

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

fastställa att uppsägningen av sökanden genom beslut av den 17 juni 2005 är rättsstridig och följaktligen ogiltigförklara beslutet av den 17 juni 2005 och det tillhörande beslutet av den 23 september 2005, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökanden är en före detta tjänsteman under provtjänstgöring vid kommissionen som anställdes från och med den 1 februari 2004. Vid denna tidpunkt påbörjades provanställningsperioden utgörande nio månader i enlighet med artikel 34.1 i tjänsteföreskrifterna.

I en rapport av den 4 oktober 2004 förordades att han skulle sägas upp. Kommissionen beslutade emellertid att undantagsvis förlänga hans provanställning till den 30 april 2005 enligt artikel 34.3 i tjänsteföreskrifterna. Genom beslut av den 17 juni 2005 sade kommissionen upp sökanden med verkan från och med den 1 juli 2005.

Till stöd för sin talan anför sökanden att uppsägningen är rättsstridig då den ägde rum 17 månader efter påbörjad provanställning, vilken inte, i enlighet med artikel 34.4 i tjänsteföreskrifterna, i något fall får överskrida 15 månader.

____________