Language of document :

Prasība, kas celta 2006. gada 6. janvārī - Frankin u.c. pret Komisiju

(lieta F-3/06)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Jacques Frankin (Sorée, Beļģija) un citi (pārstāvji - G. Bounéou un F. Frabetti, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Prasītāju prasījumi:

atcelt Komisijas 2005. gada 10. jūnija tiešo lēmumu, kurā Komisija prasītājiem atteica Civildienesta noteikumu 24. pantā paredzēto palīdzību;

piespriest Komisijai solidāri atlīdzināt zaudējumus, ko tādēļ ir cietuši prasītāji;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasītāji, visi Komisijas ierēdņi vai darbinieki, saskaņā ar Beļģijas likumu, kas pieņemts 1991. gadā, lūdza pārcelt viņu Beļģijā iegūtās tiesības uz pensiju uz Kopienas sistēmu. 2003. gadā Beļģija pieņēma jaunu likumu, kas, pēc prasītāju domām, jauniem šāda veida darījumiem paredz labākus nosacījumus. Tomēr prasītāji, kuru tiesības jau ir pārceltas, vairs nevar pamatoties uz 2003. gada likuma normām.

Prasītāji tāpēc iesniedza lūgumu sniegt viņiem palīdzību, kas paredzēta Civildienesta noteikumu 24. pantā. Komisija, nevēlēdamās palīdzēt ierēdņiem un pagaidu darbiniekiem iegūt to tiesības, 2005. gada 10. jūnija lēmumā noraidīja viņu lūgumu.

Savā prasībā prasītāji apstrīd šo lēmumu, ko viņi raksturo kā atteikumu palīdzēt, pārkāpjot Civildienesta noteikumu 24. pantu. Papildus šai normai savu prasījumu pamatojumam viņi min pienākuma sniegt padomu, nediskriminācijas principa, patvaļīgas rīcības aizlieguma, pienākuma norādīt pamatojumu, tiesiskās paļāvības un patere legem quam ipse fecisti noteikuma pārkāpumu, kā arī pilnvaru ļaunprātīgu izmantošanu.

____________