Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 6 stycznia 2006 r. - Frankin i in. przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich

(Sprawa F-3/06)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: : Jacques Frankin (Sorée, Belgia) i in. [przedstawiciele: G. Bounéou i F. Frabetti, avocats]

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

uchylenie wyraźnej decyzji z dnia 10 czerwca 2005 r., w której Komisja odmawia skarżącym pomocy określonej w art. 24 regulaminu pracowniczego;

nakazanie Komisji solidarnego zrekompensowania szkód poniesionych przez urzędników w następstwie tego zdarzenia;

obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Skarżący, będący urzędnikami względnie pracownikami Komisji zażądali transferu ich uprawnień emerytalnych nabytych w Belgii do systemu wspólnotowego, zgodnie z przepisami ustawy belgijskiej z 1991 r. W 2003 r. Belgia przyjęła nową ustawę, która zdaniem skarżących przewiduje korzystniejsze warunki w przypadku nowych transferów tego rodzaju. Jednakże skarżący, którzy dokonali już transferu swoich praw nie mogą skorzystać z uregulowań ustawy z 2003 r.

W związku z tym skarżący wystąpili o udzielenie im pomocy określonej w art. 24 regulaminu pracowniczego. Komisja, która nie miała zamiaru udzielić wsparcia swoim urzędnikom i członkom personelu tymczasowego w uzyskaniu przez nich tychże transferów praw oddaliła ich wniosek decyzją z dnia 10 czerwca 2005 r.

Wnosząc niniejszą skargę skarżący kwestionują tę decyzję, która odmawiając im pomocy narusza ich zdaniem art. 24 regulaminu pracowniczego. Poza tym ostatnim przepisem skarżący powołują się w uzasadnieniu swojej skargi na naruszenie obowiązku starannego działania, zasady niedyskryminacji, zakazu arbitralnego postępowania, obowiązku uzasadnienia, zasady ochrony uzasadnionych oczekiwań, zasady "patere legem quam ipse fecisti" jak również na nadużycie władzy.

____________