Language of document :

Žaloba podaná 6. januára 2006 - Frankin a i./Komisia

(Vec F-3/06)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobcovia: Jacques Frankin (Sorée, Belgicko) a iní (v zastúpení: G. Bounéou a F. Frabetti, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobcov

zrušiť výslovné rozhodnutie z 10. júna 2005, ktorým Komisia zamietla pomoc podľa článku 24 Služobného poriadku,

zaviazať Komisiu na solidárnu náhradu škody, ktorá tým vznikla žalobcom,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobcovia, všetci úradníci alebo zamestnanci Komisie, žiadali o prevod ich nárokov na dôchodok nadobudnutých v Belgicku do systému Spoločenstva v súlade s belgickým zákonom prijatým v roku 1991. V roku 2003 prijalo Belgicko nový zákon, ktorý podľa názoru žalobcov stanovuje výhodnejšie podmienky pre tento druh nového prevodu. Pretože však žalobcovia už previedli svoje práva, nemohli využiť ustanovenia zákona z roku 2003 vo svoj prospech.

Žalobcovia teda podali žiadosť o poskytnutie pomoci podľa článku 24 Služobného poriadku. Komisia, ktorá nemala v úmysle pomôcť svojim úradníkom a dočasným zamestnancom pri dosiahnutí tohto prevodu, zamietla ich žiadosť rozhodnutím z 10. júna 2005.

Svojou žalobou žalobcovia napádajú toho rozhodnutie, ktoré považujú za odopieranie pomoci porušujúce článok 24 Služobného poriadku. Okrem tohto článku na podporu ich návrhov uvádzajú porušenie zásady riadnej starostlivosti, zákazu diskriminácie, zákazu jednostranného konania, povinnosti odôvodnenia, legitímnej dôvery, pravidla "patere legem quam ipse fecisti", ako aj zneužitie právomoci.

____________