Language of document :

Tožba, vložena 6. januarja 2006 - Frankin in drugi proti Komisiji

(Zadeva F-3/06)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeče stranke: Jacques Frankin (Sorée, Belgija) in drugi (zastopnika: G. Bounéou in F. Frabetti, avocats)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi tožečih strank

za nično naj se razglasi pisna odločba z dne 10. junija 2005, s katero je Komisija tožečim strankam odrekla pomoč iz člena 24 Kadrovskih predpisov;

Komisiji naj se naloži solidarna povrnitev škode, ki je zaradi tega nastala tožečim strankam;

toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeče stranke, ki so uradniki ali uslužbenci Komisije, so zahtevale, naj se njihove pokojninske pravice, ki so jih pridobile v Belgiji, v skladu z določbami belgijskega zakona iz leta 1991 prenesejo v sistem Skupnosti. Leta 2003 je Belgija sprejela nov zakon, ki po mnenju tožečih strank določa ugodnejše pogoje za tovrstne nove prenose. Vendar pa tožeče stranke, ker so že prenesle svoje pravice, niso mogle uveljavljati določb zakona iz leta 2003.

Tožeče stranke so tako vložile predlog za pomoč iz člena 24 Kadrovskih predpisov. Komisija, ki svojim uradnikom in začasnim uslužbencem ni nameravala pomagati pri pridobitvi navedenih prenosov, je njihov predlog zavrnila z odločbo z dne 10. junija 2005.

S svojimi tožbami izpodbijajo to odločbo Komisije, ki jo opredeljujejo kot zavrnitev pomoči v nasprotju s členom 24 Kadrovskih predpisov. Poleg tega člena v podporo svojim trditvam zatrjujejo tudi kršitev dolžne skrbnosti, načela prepovedi diskriminacije, prepovedi samovoljnega ravnanja, obveznosti obrazložitve, zaupanja v pravo, pravila "patere legem quam ipse fecisti" in zlorabo pooblastil.

____________