Language of document :

Talan väckt den 6 januari 2006 - Jacques Frankin mot kommissionen

(mål F-3/06)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Jacques Frankin (Sorée, Belgien) (ombud: G. Bounéou och F. Frabetti, avocats)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara kommissionens uttryckliga beslut att inte lämna sökandena biträde enligt artikel 24 i tjänsteföreskrifterna,

förplikta kommissionen att ersätta sökandena den skada de har vållats genom detta,

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökandena är samtliga tjänstemän eller anställda vid kommissionen. De har begärt att få överföra de pensionsrättigheter de har intjänat i Belgien till gemenskapens pensionssystem, i enlighet med en belgisk lag som antogs år 1991. År 2003 antog Belgien en ny lag som enligt sökandenas mening innehåller förmånligare villkor för denna nya typ av överföringar Sökandena hade emellertid redan överfört sina pensionsrättigheter och kunde därför inte dra nytta av de nya reglerna i lagen från år 2003.

Sökandena begärde därför biträde enligt artikel 24 i tjänsteföreskrifterna. Kommissionen ville inte lämna sina tjänstemän och tillfälligt anställda biträde för att få göra sådana överföringar, varför den avslog deras begäran genom beslut av den 10 juni 2005.

Sökandena har genom sin talan vänt sig mot detta beslut som de anser innebära en vägran att lämna biträde vilket strider mot artikel 24 i tjänsteföreskrifterna. De har vidare hävdat att kommissionen har åsidosatt omsorgsplikten, icke-diskrimineringsprincipen, förbudet mot skönsmässiga förfaranden, motiveringsskyldigheten, principen om berättigade förvändningar, regeln "patere legem quam ipse fecisti" samt gjort sig skyldig till maktmissbruk.

____________