Language of document :

13. jaanuaril 2006. aastal esitatud hagi - Villa jt versus Euroopa Parlament

(Kohtuasi F-4/06)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Renata Villa (Senningerberg, Luxembourg) jt (esindajad: advokaadid G. Bouneou, F. Frabetti)

Kostja: Euroopa Parlament

Hageja nõuded

tühistada Euroopa Parlamendi ametisse nimetava asutuse 8. veebruari 2005. aasta otsused nr 102495, 102494 ja 102496, millega ta keeldus maksmast hagejatele staažilisa, mis tulenes erinevusest Itaalia skeemiga hõlmatud aastatel töötatud aja eest omandatud õiguste ja ühenduse skeemi ülekantud pensionistaaži vahel pärast nende pensioniõiguste ülekandmise ümberarvutamist;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hagejad, kes on Euroopa Parlamendi ametnikud, kandsid 1991. aastal enne ühenduste teenistusse astumist oma Itaalias omandatud pensioniõigused üle ühenduse süsteemi. Erinevus Itaalia skeemiga tegelikult hõlmatud aastate eest omandatud pensionistaaži ja ühenduse skeemi kohasel staažilisa arvutamisel saadud staaži vahel määrati kindlaks vastavalt üldistele rakendussätetele, mida parlament tol ajal kohaldas ja mille alusel ei arvestatud Itaalias omandatud pensionistaaži eest maksimaalset staažilisa.

Pärast uute personalieeskirjade jõustumist esitasid hagejad selle XIII lisa artikli 26 lõigetele 5 ja 6 tuginedes taotlused, et neile makstud hüvitised arvutataks ümber. Kuna taotlused jäeti rahuldamata, esitasid hagejad halduskaebused, mille ametisse nimetav asutus jättis samuti rahuldamata.

Oma hagis väidavad hagejad, et on rikutud uute personalieeskirjade XIII lisa artiklit 26 ja personalieeskirja VIII lisa artikli 11 lõiget 2 nii selle uues kui vanas redaktsioonis.

Seejärel väidavad nad, et parlament on rikkunud ka hea halduse, võrdse kohtlemise, mittediskrimineerimise, erapooletu menetluse, õiguspärase ootuse kaitse ja alusetult rikastumise keelu põhimõtteid ning hoolitsuskohustust.

____________