Language of document :

Kanne 13.1.2006 - Villa ym. v. parlamentti

(Asia F-4/06)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantajat: Renata Villa (Senningerberg, Luxemburg) ym. (edustajat: asianajajat G. Bouneou ja F. Frabetti)

Vastaaja: Euroopan parlamentti

Vaatimukset

Euroopan parlamentin nimittävän viranomaisen 8.2.2005 tekemät päätökset N:o 102495, 102494 ja 102496 on kumottava; näissä päätöksissä kieltäydytään palauttamasta kantajille sitä ylijäämäistä hyvitystä, joka seuraa Italian järjestelmään kuulumisen vuosina saavutettujen oikeuksien ja yhteisöjen järjestelmään siirrettyjen palvelusvuosien määrän välisestä erotuksesta heidän eläkeoikeuksiensa siirron uudelleenlaskun perusteella

vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantajat, jotka ovat Euroopan parlamentin virkamiehiä, siirsivät vuonna 1991 yhteisöjen järjestelmään eläkeoikeudet, jotka he olivat saavuttaneet Italiassa ennen tuloaan yhteisöjen palvelukseen. Niiden vuosien todellisen määrän, jotka kantajat kuuluivat Italian järjestelmään, ja yhteisöjen järjestelmässä suoritetusta hyvityslaskennasta johtuneen palvelusvuosien määrän välinen erotus määritettiin soveltamalla parlamentin tuolloin voimassa olleita yleisiä täytäntöönpanosäännöksiä, joiden mukaisesti hyvityksen enimmäismääräksi ei asetettu niiden vuosien määrää, jotka kantajat olivat kuuluneet Italian järjestelmään.

Uusien henkilöstösääntöjen voimaantulon jälkeen kantajat pyysivät näiden henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 26 artiklan 5 ja 6 kohdan nojalla, että aikaisemmin saatu hyvitys laskettaisiin uudelleen. Koska pyynnöt hylättiin, kantajat tekivät oikaisuvaatimuksia, jotka nimittävä viranomainen myös hylkäsi.

Kanteessaan kantajat vetoavat uusien henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 26 artiklan rikkomiseen sekä henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevan 11 artiklan 2 kohdan rikkomiseen sekä sen uuden että vanhan version osalta.

Kantajat väittävät lisäksi, että parlamentti on myös loukannut hyvän hallinnon, yhdenvertaisen kohtelun, syrjintäkiellon, mielivaltaisen menettelyn kiellon, luottamuksensuojan ja perusteettoman edun saamista koskevan kiellon periaatteita sekä laiminlyönyt huolenpitovelvollisuutta.

____________