Language of document :

Prasība, kas celta 2006. gada 13. janvārī -Villa u.c. pret Eiropas Parlamentu

(lieta F-4/06)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Renata Villa (Senningerberg, Luksemburga) un citi (pārstāvji - G. Bouneou, F. Frabetti, avocats)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments

Prasītāju prasījumi:

atcelt 2005. gada 8. februāra lēmumus Nr. 102495, Nr. 102494 un Nr. 102496, ar kuriem Eiropas Parlamenta iecēlējinstitūcija ir atteikusies atlīdzināt prasītājiem pārmaksātās iemaksas, ko veido starpība starp tiesībām, kas iegūtas gados, kad uz prasītājiem attiecās Itālijas sistēma, un Kopienas programmā pārceltajiem gadiem, pamatojoties uz tiesību uz pensiju pārcelšanas jaunu aprēķinu;

piespriest atbildētājam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

1991. gadā prasītāji, Eiropas Parlamenta ierēdņi, pārcēla uz Kopienas pensiju sistēmu tiesības uz pensiju, ko viņi bija ieguvuši Itālijā pirms stāšanās Kopienu dienestā. Starpība starp gadu skaitu, kad uz prasītājiem faktiski attiecās Itālijas sistēma, un gadu skaitu, kas izriet no iemaksu Kopienu sistēmā aprēķina, tika noteikta atbilstoši vispārējiem izpildes nosacījumiem, ko tajā laikā piemēroja Parlaments un ko piemērojot tika noteikts mazāks iemaksu gadu skaits Itālijā.

Pēc jauno Civildienesta noteikumu stāšanās spēkā prasītāji, pamatojoties uz šo noteikumu XIII pielikuma 26. panta 5. un 6. punktu, iesniedza pieteikumus no jauna pārrēķināt iepriekš aprēķinātās iemaksas. Tā kā pieteikumi tika noraidīti, prasītāji iesniedza sūdzības, ko iecēlējinstitūcija tāpat noraidīja.

Prasības pieteikumā prasītāji apgalvo, ka ir pārkāpts jauno Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 26. pants un Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 11. panta 2. punkts gan tā jaunajā, gan agrākajā redakcijā.

Turklāt tie apgalvo, ka Parlaments nav ievērojis labas pārvaldības, vienlīdzīgas attieksmes, diskriminācijas aizlieguma, patvaļīgas rīcības aizlieguma, tiesiskās paļāvības aizsardzības un netaisnīgas iedzīvošanās aizlieguma principus, kā arī pienākumu ņemt vērā ierēdņu intereses.

____________