Language of document :

Žaloba podaná 13. januára 2006 - Villa a i./Parlament

(Vec F-4/06)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobcovia: Renata Villa (Senninberg, Luxembursko) a iní (v zastúpení: G. Bounéou a F. Frabetti, advokáti)

Žalovaný: Európsky parlament

Návrhy žalobcov

zrušiť rozhodnutia č. 102495, 102494 a 102496 z 8. februára 2005, ktorým orgán poverený menovaním Európskeho parlamentu odmieta žalobcom uhradiť prevyšujúcu bonifikáciu vyplývajúcu z rozdielu medzi nárokmi, ktoré žalobcovia nadobudli za roky poistenia v talianskom systéme a počtom odpracovaných rokov prevedených do systému Spoločenstva na základe nového prepočtu prevodu ich nárokov na dôchodok,

zaviazať žalovaného na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

V roku 1991 žalobcovia, úradníci Európskeho parlamentu, previedli do systému Spoločenstva nároky na dôchodok, ktoré nadobudli v Taliansku pred nastúpením do služobného pomeru v Spoločenstve. Rozdiel medzi skutočným počtom rokov poistenia v talianskom systéme a počtom odpracovaných rokov na účely dôchodkového poistenia na základe výpočtu bonifikácie v systéme Spoločenstva bol určený v súlade so všeobecnými vykonávacími ustanoveniami uplatňovanými Európskym parlamentom v tom čase, ktoré neobmedzovali bonifikáciu počtu rokov poistenia v Taliansku smerom nahor.

Po vstupe nového služobného poriadku do účinnosti žalobcovia podali žiadosť o nové prepočítanie bonifikácie, ktorú dostali predtým, odvolávajúc sa na článok 26 ods. 5 a 6 prílohy XIII uvedeného služobného poriadku. Po tom, keď ich žiadosti boli zamietnuté, podali žalobcovia sťažnosti, ktoré orgán poverený menovaním taktiež zamietol.

Svojimi žalobami žalobcovia vytýkajú porušenie článku 26 prílohy XIII nového služobného poriadku a článku 11 ods. 2 prílohy VIII služobného poriadku v novom, ako aj starom znení.

Žalobcovia ďalej tvrdia, že parlament porušil aj zásadu riadneho výkonu správy, rovnosti v zaobchádzaní, zákazu diskriminácie, jednostranného konania, ochrany legitímnej dôvery, zákazu obohatenia sa ako aj riadnej starostlivosti.

____________