Language of document :

Tožba, vložena 13. januarja 2006 - Villa in drugi proti Evropskemu parlamentu

(Zadeva F-4/06)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeče stranke: Renata Villa (Senninenberg, Luksemburg) in drugi (zastopnika: G. Bouneou in F. Frabetti, avocats)

Tožena stranka: Evropski parlament

Predlogi tožečih strank

razglasiti za nične odločbe št. 102495, 102494 in 102496 z dne 8. februarja 2005, s katerimi je organ Evropskega parlamenta, pristojen za imenovanja, (OPI) zavrnil povračilo tožečim strankam presežka prispevkov, ki je nastal po ponovnem izračunu prenosa pravic iz pokojninskega zavarovanja zaradi razlike med pravicami, pridobljenimi po italijanskem sistemu zavarovanja, in številom let pokojninske dobe po sistemu Skupnosti;

toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Leta 1991 so tožeče stranke, uradniki Evropskega parlamenta, v sistem Skupnosti prenesle pravice iz pokojninskega zavarovanja, ki so jih pridobile v Italiji pred začetkom dela v Skupnosti. Razlika med dejanskim številom let iz italijanskega sistema zavarovanja in številom let pokojninske dobe na podlagi izračuna prispevkov v sistem Skupnosti je bila določena v skladu s splošnimi izvedbenimi določbami, ki jih je takrat uporabljal Parlament in ki niso zajemale prispevkov za število let pokojninskega dobe po sistemu italijanskega zavarovanja.

Z uveljavitvijo novih Kadrovskih predpisov so tožeče stranke na podlagi člena 26(5) in (6) Priloge XIII k navedenim Kadrovskim predpisom vložile zahteve za ponovni izračun prispevkov. Ker so bile zahteve zavrnjene, so tožeče stranke vložile ugovore, ki jih je OPI ravno tako zavrnil.

V tožbah tožeče stranke navajajo kršitev člena 26 Priloge XIII k novim Kadrovskim predpisom in člena 11(2) Priloge VIII h Kadrovskim predpisom v novi in stari različici.

Trdijo tudi, da je Parlament kršil načela dobre uprave, enakega obravnavanja, prepovedi diskriminacije, prepovedi samovoljnega ravnanja, varstva zaupanja v pravo, prepovedi obogatitve in dolžne skrbnosti.

____________