Language of document :

Talan väckt den 13 januari 2006 - Villa m.fl. mot Europaparlamentet

(mål F-4/06)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Renata Villa (Senningerberg, Luxemburg) m.fl. (ombud: advokaterna G. Bouneou och F. Frabetti)

Svarande: Europaparlamentet

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara besluten nr 102495, 102494 och 102496 av den 8 februari 2005 genom vilka Europaparlamentets tillsättningsmyndighet har nekat sökandena ersättning för de överskjutande rättigheter som följer av skillnaden mellan de rättigheter som har förvärvats under de år då de berörda var anslutna till det italienska systemet och antalet annuiteter som överförts till gemenskapens system, till följd av en omräkning av överföringen av deras pensionsrättigheter, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökandena, som är tjänstemän vid Europaparlamentet, överförde år 1991 de pensionsrättigheter till gemenskapens system som de hade förvärvat i Italien innan de tillträdde en tjänst vid gemenskaperna. Skillnaden mellan det faktiska antalet år under vilka de var anslutna till det italienska systemet och antalet annuiteter som följer av beräkningen av rättigheterna enligt gemenskapens system fastställdes i enlighet med de allmänna genomförandebestämmelser som tillämpades av parlamentet vid tidpunkten för omständigheterna. Enligt dessa bestämmelser fastställdes inte taket för rättigheterna med hänsyn till antalet anslutningsår i Italien.

Efter det att de nya tjänsteföreskrifterna hade trätt i kraft gav sökandena in ansökningar med begäran om att det skulle göras en omräkning av de rättigheter som dessförinnan hade erhållits. De åberopade artikel 26.5 och 26.6 i bilaga XIII till nämnda tjänsteföreskrifter. Ansökningarna avslogs, varefter sökandena lämnade in klagomål, som också avslogs av tillsättningsmyndigheten.

Sökandena gör i deras respektive talan gällande en överträdelse av artikel 26 i bilaga XIII till de nya tjänsteföreskrifterna och av artikel 11.2 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna, enligt såväl den nya som den gamla lydelsen.

Sökandena hävdar vidare att parlamentet dessutom har åsidosatt principerna om god förvaltningssed, likabehandling, icke-diskriminering, förbud mot godtyckliga förfaranden, skydd för berättigade förväntningar, förbud mot obehörig vinst samt omsorgsplikt.

____________