Language of document :

Sag anlagt den 18. januar 2006 - Patak Dennstedt mod Kommissionen

(Sag F-5/06)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Dunja Patak Dennstedt (London, Det Forenede Kongerige) (ved: avocats S. Rodrigues og Y. Minatchy)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sagsøgerens påstande

Annullation af ansættelsesmyndighedens afgørelse af 4. oktober 2005 om afvisning af sagsøgerens klage samt af afslaget på den ansøgning, sagsøgeren forinden havde indgivet.

Kommissionen tilpligtes at erstatte det af sagsøgeren lidte tab med et beløb på 35 000 EUR.

Subsidiært bestemmes, at det omtvistede dokument skal fjernes fra undersøgelsesrapporten af 18. september 2001.

Under alle omstændigheder tilpligtes Kommissionen at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Sagsøgeren, som er tjenestemand ved Kommissionen og på invalidepension, anlagde sag ved Retten i Første Instans for at opnå annullation af visse afgørelser fra Kommissionen. Under sagen fik hun kendskab til visse dokumenter vedrørende interne procedurer i Kommissionen, som vedrørte hende, og indgav en ansøgning dels om, at de dokumenter, hvori en tjenestemand tilsyneladende drager personlige konklusioner med hensyn til hendes erhvervssygdom, fjernes fra sagen, dels om en undersøgelse af, om visse tjenestemænds adfærd var i overensstemmelse med de vedtægtsmæssige forpligtelser.

Sagsøgerens ansøgning blev afslået og hun indgav en klage, som ligeledes blev afvist af ansættelsesmyndigheden.

Sagsøgeren har i stævningen først anført, at afgørelsen om afvisning af hendes klage tilsidesætter de forpligtelser, som påhviler Kommissionen i forhold til institutionens tjenestemænd. Nævnte afgørelse tilsidesætter nemlig flere almindelige retsprincipper, såsom princippet om god forvaltningsskik og omsorgspligten.

Sagsøgeren har dernæst tilføjet, at de af Kommissionens tjenestemænd, der har udbredt og endog i en undersøgelsesrapport indføjet fejlagtige oplysninger vedrørende hendes erhvervssygdom, har begået en alvorlig fejl. Denne fejl medfører, at Kommissionen ifalder ansvar, hvorfor denne bør erstatte det økonomiske og ikke-økonomiske tab, sagsøgeren har lidt.

____________