Language of document :

18. jaanuaril 2006. aastal esitatud hagi - Patak Dennstedt versus komisjon

(Kohtuasi F-5/06)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Dunja Patak Dennstedt (London, Ühendkuningriik) (esindajad: advokaadid S. Rodrigues, Y. Minatchy)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hageja nõuded

Tühistada ametisse nimetava asutuse 4. oktoobri 2005. aasta otsus, millega jäeti rahuldamata hageja kaebus koos hageja varasema nõude rahuldamata jätmise otsusega;

mõista komisjonilt hagejale tekitatud kahju hüvitamiseks välja 35 000 eurot;

teise võimalusena teha otsus, et vaidlusalune dokument kõrvaldataks 18. septembri 2001. aasta uurimisaruandest;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hageja, kes on invaliidsuspensionil olev komisjoni ametnik, esitas Esimese Astme Kohtusse hagi kostja poolt tehtud teatavate otsuste tühistamiseks. Selle menetluse käigus sai ta teada teda puudutavatest komisjoni-siseste menetlustega seotud teatavatest dokumentidest ja esitas nõude, et esiteks kõrvaldataks toimikust dokumendid, milles ametnik tundub tegevat subjektiivseid järeldusi hageja kutsehaiguse kohta ja teiseks, et kontrollitaks, kas teatavate ametnike käitumine distsiplinaarmenetluse käigus on olnud kooskõlas nende personalieeskirjadest tulenevate kohustustega.

Kuna nõue jäeti rahuldamata, esitas hageja kaebuse, mille ametisse nimetav asutus samuti rahuldamata jättis.

Hagiavalduses rõhutab hageja esiteks, et kaebuse rahuldamata jätmise otsus rikub kohustusi, mis kostjal on oma ametnike suhtes. Kõnealune otsus rikub mitmeid üldisi õiguspõhimõtted nagu hea halduse põhimõte ja hoolitsuskohustus.

Hageja lisab, et komisjoni ametnikud, kes levitasid ja lisasid ise uurimisaruandesse valeandmeid hageja kutsehaiguse kohta, panid toime raske õigusrikkumise See õigusrikkumine toob kaasa kostja vastutuse, kes peab seega hüvitama hagejale tekitatud materiaalse ja moraalse kahju.

____________