Language of document :

Kanne 18.1.2006 - Patak Dennstedt v. komissio

(Asia F-5/06)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Dunja Patak Dennstedt (Lontoo, Yhdistynyt kuningaskunta) (edustajat: asianajajat S. Rodrigues ja Y. Minatchy)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

nimittävän viranomaisen 4.10.2005 tekemä se päätös on kumottava, jolla hylättiin kantajan valitus, ja sitä on tarkasteltava yhdessä sen päätöksen kanssa, jolla hylättiin kantajan aikaisemmin esittämä vaatimus

komissio on velvoitettava maksamaan kantajalle 35 000 euroa korvauksena hänelle aiheutuneesta vahingosta

toissijaisesti virkamiestuomioistuimen on määrättävä, riidanalainen asiakirja poistettavaksi 18.9.2001 päivätystä tutkintakertomuksesta

vastaaja on joka tapauksessa velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja, joka on työkyvyttömyyseläkkeellä oleva komission virkamies, nosti ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa kanteen, jossa hän vaati joidenkin vastaajan tekemien päätösten kumoamista. Tämän oikeudenkäynnin aikana hän sai tietoonsa tietyn määrän päätöksiä, jotka liittyvät häntä koskeviin komission sisäisiin menettelyihin ja esitti vaatimuksen, jotta yhtäältä asiakirja-aineistosta poistettaisiin asiakirjat, joissa virkamies näyttää tekevän omia johtopäätöksiään kantajan ammattitaudista, ja jotta toisaalta tarkastettaisiin, oliko tiettyjen virkamiesten toiminta kurinpitomenettelyn aikana henkilöstösääntöjen mukaisten velvoitteiden mukaista.

Koska vaatimus hylättiin, kantaja teki valituksen, jonka nimittävä viranomainen hylkäsi.

Kantaja väittää kanteessaan ensin, että hänen valituksensa hylkäämistä koskevalla päätöksellä laiminlyödään vastaajalla virkamiehiinsä nähden olevia velvollisuuksia. Kantajan mukaan kyseisellä päätöksellä loukataan useita yleisiä oikeusperiaatteita, kuten hyvän hallinnon periaatetta ja huolenpitovelvollisuutta.

Kantaja lisää seuraavaksi, että komission virkamiehet, jotka levittivät ja jopa lisäsivät tutkimuskertomukseen virheellisiä tietoja hänen ammattitaudistaan, tekivät vakavan virheen. Tämä virhe synnyttää kantajan mukaan vastaajan vahingonkorvausvastuun ja vastaajan on näin ollen korvattava kantajalle aiheutunut aineellinen vahinko ja henkinen kärsimys.

____________