Language of document :

Prasība, kas celta 2006. gada 18. janvārī - Patak Dennstedt pret Komisiju

(lieta F-5/06)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Dunja Patak Dennstedt (Londona, Apvienotā Karaliste) (pārstāvji - S. Rodrigues unY. Minatchy, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Prasītājas prasījumi:

atcelt iecēlējinstitūcijas 2005. gada 4. oktobra lēmumu, ar ko noraidīta prasītājas sūdzība, kas pieņemts vienlaikus ar lēmumu noraidīt prasītājas iepriekš iesniegto lūgumu;

piespriest Komisijai atlīdzināt prasītājai nodarīto kaitējumu EUR 35 000 apmērā;

pakārtoti, izņemt no 2001. gada 18. septembra izmeklēšanas ziņojuma lietas materiāliem apstrīdēto dokumentu;

jebkurā gadījumā piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasītāja, Komisijas ierēdne, kas saņem invaliditātes pensiju, bija cēlusi prasību Pirmās instances tiesā ar mērķi panākt atsevišķu atbildētājas lēmumu atcelšanu. Šajā tiesvedībā prasītāja iepazinās ar vairākiem dokumentiem par Komisijas iekšējām procedūrām, kas attiecās uz viņu, un iesniedza sūdzību, lai panāktu, ka, pirmkārt, no lietas materiāliem tiek izņemti dokumenti, kuros, pēc prasītājas uzskatiem, kāds ierēdnis ir izdarījis personiskus secinājumus par prasītājas arodslimību, un, otrkārt, tiek pārbaudīts, vai atsevišķu ierēdņu rīcība disciplinārlietas izskatīšanas laikā atbilda saistībām saskaņā ar Civildienesta noteikumiem.

Tā kā lūgums tika noraidīts, prasītāja iesniedza sūdzību; arī to iecēlējinstitūcija noraidīja.

Prasības pieteikumā prasītāja vispirms apgalvo, ka lēmums, ar ko noraidīta viņas sūdzība, ir pretrunā saistībām, kas atbildētājai ir jāpilda attiecībā pret saviem ierēdņiem. Ar minēto lēmumu ir pārkāpti vairāki vispārējie tiesību principi, piemēram, labas pārvaldības princips un pienākums ņemt vērā ierēdņu intereses.

Prasītāja tāpat piebilst, ka Komisijas ierēdņi, kas ir izplatījuši un pat ietvēruši izmeklēšanas ziņojumā kļūdainas ziņas par viņas arodslimību, ir izdarījuši smagu pārkāpumu. Par šo pārkāpumu ir atbildīga atbildētāja, kam attiecīgi ir jāatlīdzina prasītājai nodarītie zaudējumi un morālais kaitējums.

____________