Language of document :

Beroep ingesteld op 18 januari 2006 - Patak Dennstedt tegen Commissie

(Zaak F-5/06)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekster: Dunja Patak Dennstedt (Londen, Verenigd Koninkrijk) (vertegenwoordigers: S. Rodrigues, Y. Minatchy, advocaten)

Verweerster: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Conclusies van verzoekster

het besluit van het tot aanstelling bevoegd gezag (TABG) van 4 oktober 2005 tot verwerping van verzoeksters klacht, samen met het besluit tot afwijzing van verzoeksters daaraan voorafgaande verzoek, nietig te verklaren;

de Commissie te veroordelen tot vergoeding van de door verzoekster geleden schade van 35 000 EUR;

subsidiair, te gelasten dat het litigieuze document wordt verwijderd uit het onderzoeksrapport van 18 september 2001;

verweerster te verwijzen in de kosten van de procedure.

Middelen en voornaamste argumenten

Verzoekster, een ambtenaar van de Commissie die met invaliditeitspensioen is, had bij het Gerecht van eerste aanleg beroep ingesteld tot nietigverklaring van bepaalde besluiten van verweerster. In de loop van die procedure kreeg zij kennis van een aantal documenten inzake interne procedures bij de Commissie die op haar betrekking hadden, en heeft zij een verzoek ingediend om de documenten waarin een ambtenaar persoonlijke conclusies lijkt te trekken met betrekking tot haar beroepsziekte uit het dossier te verwijderen en na te gaan of de gedragingen van bepaalde ambtenaren tijdens een tuchtprocedure strookten met hun statutaire verplichtingen.

Nadat het verzoek was afgewezen, heeft verzoekster een klacht ingediend, die het tot aanstelling bevoegd gezag heeft verworpen.

In haar verzoekschrift stelt verzoekster allereerst dat het besluit tot verwerping van haar klacht de verplichtingen van verweerster jegens haar ambtenaren schendt. Het betrokken besluit schendt namelijk verschillende algemene rechtsbeginselen, zoals het beginsel van behoorlijk bestuur en de zorgplicht.

Verzoekster voegt daaraan toe dat de ambtenaren van de Commissie die onjuiste gegevens met betrekking tot haar beroepsziekte hebben verspreid en zelfs hebben opgenomen in een onderzoeksrapport, een ernstige fout hebben gemaakt. Voor deze fout is verweerster aansprakelijk; zij moet derhalve de door verzoekster geleden materiële en morele schade vergoeden.

____________