Language of document :

Žaloba podaná 18. januára 2006 - Patak Dennstedt/Komisia

(Vec F-5/06)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Dunja Patak Dennstedt (Londýn, Spojené kráľovstvo) (v zastúpení: S. Rodrigues, Y. Minatchy, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobkyne

zrušiť rozhodnutie orgánu povereného menovaním zo 4. októbra 2005, ktorým sa zamieta sťažnosť žalobkyne spolu s rozhodnutím o zamietnutí predtým predloženej žiadosti žalobkyne,

zaviazať Komisiu na náhradu škody utrpenej žalobkyňou vo výške 35 000 eur,

subsidiárne, určiť, že sporný dokument má byť vyradený zo správy z vyšetrovania z 18. septembra 2001,

v každom prípade zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobkyňa, úradníčka Komisie na invalidnom dôchodku, podala na Súd prvého stupňa žalobu, aby dosiahla zrušenie niektorých rozhodnutí vydaných žalovanou. Počas tohto konania sa oboznámila s určitým počtom dokumentov týkajúcich sa interných postupov v Komisii, ktoré sa jej dotýkali, a podala na jednej strane žiadosť o vyradenie zo spisu dokumentov, v ktorých jeden úradník údajne vyvodzuje osobné závery ohľadom choroby z povolania žalobkyne, a na druhej strane o preskúmanie, či bolo správanie určitých úradníkov počas disciplinárneho konania v súlade s povinnosťami stanovenými v Služobnom poriadku.

V dôsledku zamietnutia žiadosti podala žalobkyňa sťažnosť, ktorú výbor poverený menovaním rovnako zamietol.

Žalobkyňa vo svojej žalobe predovšetkým tvrdí, že rozhodnutie, ktorým sa zamieta sťažnosť, porušuje povinnosti žalovanej voči úradníkom. Uvedené rozhodnutie totiž porušuje viacero všeobecných právnych zásad, akými sú zásada správneho úradného postupu a povinnosti starostlivosti.

Žalobkyňa ďalej dodáva, že úradníci Komisie, ktorí rozširovali a dokonca do správy z vyšetrovania zapracovali nesprávne skutočnosti vo vzťahu k jej chorobe z povolania, sa dopustili závažnej chyby. Táto chyba má za následok zodpovednosť žalovanej, ktorá je preto povinná nahradiť hmotnú a morálnu ujmu, ktorú žalobkyňa utrpela.

____________