Language of document :

Talan väckt den 18 januari 2006 - Patak Dennstedt mot kommissionen

(mål F-5/06)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Dunja Patak Dennstedt (London, Förenade Kungariket) (ombud: advokaterna S. Rodrigues och Y. Minatchy)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara tillsättningsmyndighetens beslut av den 4 oktober 2005 att avslå sökandens klagomål samt beslutet att avslå den begäran som tidigare lämnats in av sökanden,

förplikta kommissionen att ersätta den skada som sökanden har lidit med ett belopp om 35 000 EUR,

i andra hand fastställa att det omtvistade dokumentet skall tas bort från utredningsrapporten av den 18 september 2001, och

under alla omständigheter förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökanden, tjänsteman vid kommissionen med invaliditetspension, väckte talan vid förstainstansrätten med yrkande om ogiltigförklaring av vissa beslut som svaranden hade antagit. Under detta förfarande fick sökanden kännedom om vissa handlingar avseende kommissionens interna förfaranden som var relevanta för henne. Hon lämnade därför in en begäran i syfte att de handlingar i vilka en tjänsteman förefaller dra personliga slutsatser beträffande sökandens arbetsskada skulle tas bort från akten samt i syfte att det skulle utredas huruvida vissa tjänstemäns uppträdande under ett disciplinförfarande stred mot skyldigheterna enligt tjänsteföreskrifterna.

Begäran avslogs, varvid sökanden lämnade in ett klagomål. Tillsättningsmyndigheten avslog även detta.

I sin ansökan anför sökanden först och främst att beslutet att avslå hennes klagomål strider mot de skyldigheter som svaranden har gentemot sina tjänstemän. Beslutet strider nämligen mot flera allmänna rättsprinciper, såsom principen om god förvaltningssed och omsorgsplikten.

Sökanden tillägger att de av kommissionens tjänstemän som har spritt ut felaktiga uppgifter beträffande hennes arbetsskada och till och med fört in sådana uppgifter i en utredningsrapport har gjort sig skyldiga till en allvarlig förseelse. Svaranden bär ansvaret för denna förseelse och är därför skyldig att ersätta den ekonomiska och ideella skada som sökanden påstår sig ha lidit.

____________