Language of document :

Kanne 3.2.2006 - Tolios ym. v. tilintarkastustuomioistuin

(Asia T-8/06)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantajat: Iraklis Tolios (Pariisi, Ranska), François Muller (Strasbourg, Ranska) ja Odette Perron (La Rochelle, Ranska) (edustajat: asianajajat G. Vandersanden ja L. Levi)

Vastaaja: Euroopan tilintarkastustuomioistuin

Vaatimukset

Kanne on otettava tutkittavaksi ja katsottava perustelluksi mukaan lukien siihen sisältyvä lainvastaisuusväite.

Näin ollen kantajien vuoden 2005 maaliskuun eläkelaskelmat on kumottava ja on sovellettava korjauskerrointa, joka on heidän asuinmaansa pääkaupungin tasoa vastaava, tai ainakin sellaista korjauskerrointa, joka heijastaa asianmukaisesti elinkustannusten eroja paikoissa, joissa kantajille oletetaan aiheutuvan menoja ja joka noudattaa siten vastaavuusperiaatetta.

Tilintarkastustuomioistuin on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kaikki nyt käsiteltävänä olevan asian kantajat ovat ennen 1.5.2004 eläkkeelle jääneitä virkamiehiä. He riitauttavat käyttöön otetun siirtymäkauden järjestelmän, jossa Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta 22 päivänä maaliskuuta 2004 annetulla neuvoston asetuksella (EY, Euratom) N:o 723/20041 poistettiin korjauskertoimet, koska mainittu järjestelmä perustuu "eläkkeen" korjauskertoimen laskemiseen uudelleen siten, että sitä ei lasketa enää suhteessa pääkaupunkiin vaan keskimääräisten elinkustannusten mukaan siinä jäsenvaltiossa, joka perustellusti osoitetaan eläkkeensaajan pääasialliseksi asuinpaikaksi.

Vaatimustensa tueksi kantajat väittävät ensinnäkin, että edellä mainittu asetus perustuu virheellisiin perusteluihin siltä osin kuin yhteisön lisääntynyt yhdentyminen, liikkumis- ja oleskeluvapaus ja vaikeus varmistua eläkeläisten tosiasiallisesta asuinpaikasta eivät voi tukea kyseisen siirtymäkauden järjestelmän perustaa.

Toiseksi kantajat vetoavat nyt käsiteltävänä olevassa asiassa yhdenvertaisen kohtelun, oikeusvarmuuden, saavutettujen oikeuksien taannehtivan vaikutuksen ja luottamuksensuojan periaatteiden loukkaamiseen.

____________

1 - EUVL L 124, 27.4.2004, s.1