Language of document :

2006. február 3-án benyújtott kereset -Tolios és társai kontra Európai Számvevőszék

(F-8/06. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperesek: Iraklis Tolios (Párizs, Franciaország), François Muller (Strasbourg, Franciaország) és Odette Perron (La Rochelle, Franciaország) (képviselők: G. Vandersanden és L. Levi ügyvédek)

Alperes: Európai Számvevőszék

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék nyilvánítsa a keresetet és az abban szereplő jogellenességi kifogást elfogadhatónak és megalapozottnak;

a Közszolgálati Törvényszék következésképpen semmisítse meg a felperesek 2005. márciusi nyugdíjelszámolását, és ennek következtében alkalmazzon a felperesek lakóhelye államának fővárosára vonatkozó vagy legalábbis olyan korrekciós együtthatót, amely megfelelően tükrözi a megélhetési költségek különbségeit ott, ahol a felperesek kiadásai jelentkeznek, és így megfelel az egyenértékűség elvének;

a Közszolgálati Törvényszék az Európai Számvevőszéket kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az ügy felperesei mindannyian 2004. május 1. előtt nyugdíjazott tisztviselők. Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzatának, valamint az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételeinek módosításáról szóló, 2004. március 22-i 723/2004/EK, Euratom tanácsi rendelettel1 - a korrekciós együttható eltörlését előkészítendően - bevezetett átmeneti szabályozásnak a nyugdíjakra alkalmazandó korrekciós együttható új számítási módjáról rendelkező részét vitatják, miszerint e korrekciós együtthatót a nyugdíjjogosult bizonyított fő lakóhelye szerinti tagállamra jellemző átlagos megélhetési költségek, nem pedig a fővárosra jellemző megélhetési költségek alapján számítják.

Keresetük indokolásául a felperesek előadják, hogy e rendelet indokolása hibás, ugyanis sem a Közösségben az integráció előrehaladottsága, sem a szabad mozgás és a tartózkodási hely szabad megválasztása, sem a nyugdíjas tényleges lakóhelye ellenőrzésének nehézsége nem szolgálhat a kérdéses átmeneti rendelkezések alapjául.

A felperesek ezenkívül az egyenlő bánásmód, a jogbiztonság, a szerzett jogok védelme és a bizalomvédelem elvének megsértésére hivatkoznak.

____________

1 - HL L 124., 2004.4.27., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 1. fejezet, 2. kötet, 130. o.