Language of document :

Tožba, vložena 3. februarja 2006 - Tolios in drugi proti Računskemu sodišču

(Zadeva F-8/06)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeče stranke: Iraklis Tolios (Paris, Francija), François Muller (Strasbourg, Francija) in Odette Perron (La Rochelle, Francija) (zastopnika: G. Vandersanden in L. Levi, avocats)

Tožena stranka: Evropsko računsko sodišče

Predlogi tožečih strank

tožbo naj se razglasi za dopustno in utemeljeno, vključno z ugovorom nezakonitosti, ki ga tožba vsebuje;

posledično naj se za nične razglasijo pokojninski listi za marec 2005 tožečih strank, kar naj pripelje do uporabe korekcijskega koeficienta na ravni glavnega mesta države, kjer stalno prebivajo, ali vsaj takega korekcijskega koeficienta, ki bi ustrezno odražal razlike v življenjskih stroških krajev, kjer tožečim strankam nastajajo stroški, in ki bi tako ustrezal načelu enakovrednosti;

toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeče stranke v obravnavani zadevi so uradniki, ki so se upokojili pred 1. majem 2004. Izpodbijajo prehodno ureditev, ki jo je do odprave korekcijskih koeficientov vzpostavila Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 723/2004 z dne 22. marca 2004 o spremembi Kadrovskih predpisov za uradnike Evropskih skupnosti in pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti1, v delu, v katerem ta ureditev temelji na novem izračunu "pokojninskih" korekcijskih koeficientov, ki se ne opravi glede na glavno mesto, ampak glede na povprečne življenjske stroške v državi članici, kjer ima prejemnik pokojnine stalno prebivališče.

V utemeljitev svojih predlogov tožeče stranke najprej navajajo, da navedena uredba temelji na napačni obrazložitvi, ker naj bi obravnavana prehodna ureditev ne temeljila niti na povečani integraciji Skupnosti, niti na svobodi gibanja in prebivanja, niti na težavi, ki jo pomeni preverjanje dejanskega kraja stalnega prebivališča upokojencev.

Tožeče stranke dalje zatrjujejo kršitev načel enakega obravnavanja, pravne varnosti, retroaktivnosti pridobljenih pravic in varstva zaupanja v pravo.

____________

1 - ULEU L 124, 27.4. 2004, str. 1.