Language of document :

Talan väckt den 3 februari 2006 - Tolios m.fl. mot revisionsrätten

(mål F-8/06)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Iraklis Tolios (Paris, Frankrike), François Muller (Strasbourg, Frankrike) och Odette Perron (La Rochelle, Frankrike) (ombud: G. Vandersanden och L. Levi, avocats)

Svarande: Europeiska revisionsrätten

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

förklara att talan kan upptas till sakprövning och bifalla densamma, även vad gäller invändningen om rättsstridighet,

följaktligen upphäva sökandenas pensionsbesked från mars 2005, vilket leder till att den korrigeringskoefficient som gäller för huvudstaden i deras hemviststat skall tillämpas eller åtminstone en korrigeringskoefficient som på ett adekvat sätt speglar skillnaderna i levnadsomkostnader på de orter där sökandena anses göra sina utgifter, så att likvärdighetsprincipen iakttas,

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökandena i detta mål är samtliga tjänstemän som har gått i pension före den 1 maj 2004. De vänder sig mot den övergångsordning som har genomförts i avvaktan på att korrigeringskoefficienterna skall avskaffas, genom rådets förordning (EG, Euratom) nr 723/2004 av den 22 mars 2004 om ändring av tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna1, i den del denna ordning bygger på en ny beräkning av korrigeringskoefficienterna för pensioner som inte längre anknyter till huvudstaden utan till de genomsnittliga levnadsomkostnaderna i medlemsstaten där pensionären har styrkt att han har sin huvudsakliga hemvist.

Sökandena har till stöd för sina yrkanden för det första gjort gällande att ovannämnda förordning grundas på en felaktig motivering, eftersom varken den ökade integreringen inom gemenskapen, fri rörlighet och fritt uppehälle eller svårigheterna att kontrollera var pensionärerna har sin verkliga hemvist, kan utgöra grund för övergångsordningen i fråga.

Sökandena har vidare gjort gällande åsidosättande av likabehandlingsprincipen, rättssäkerhetsprincipen, principen om retroaktivitet för förvärvade rättigheter och principen om skydd för berättigade förväntningar.

____________

1 - EUT L 124, 27.4.2004, s. 1.