Language of document :

30. jaanuaril 2006 esitatud hagi - Canteiro Lopes versus komisjon

(Kohtuasi F-9/06)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Rui Canteiro Lopes (Lissabon, Portugal) jt (esindajad: advokaadid S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hageja nõuded

Tühistada ametisse nimetava asutuse 13. oktoobri 2005. aasta otsus, millega hageja nime ei kantud kõige teenekamate ametnike nimekirja ja millega ta jäeti 2000. aasta ametialase edutamise raames edutamata palgaastmele A4;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hageja esitas 21. detsembril 2000 kaebuse otsuse peale, millega ta jäeti 2000. aasta ametalase edutamise raamas edutamata palgaastmele A4. Kostja rahuldas selle kaebuse 2. juulil 2001 ja teatas hagejale, et astutakse samme tema ametisse nimetamise lõplikuks vormistamiseks, mida siiski ei tehtud. Seega esitas hageja taotluse, et saada teavet kõnealuse 2 juuli 2001. aasta otsuse tagajärgede kohta. Kostja võttis omaks, et 1995-1997 ja 1997-1999 aasta teenistuskäigu aruanded ei olnud selleks hetkeks valminud ja pakkus hagejale võimalust määrata tema edutamine 1997-1999 aasta eest tasemel, mille ta oli saavutanud aastate 1999-2001 eest.

Kuigi hageja sellest ettepanekust keeldus, lõpetas kostja sellest hoolimata 1997-1999 aasta teenistuskäigu aruande ja otsustas jätta hageja nime kõige teenekamate ametnike nimekirja kandmata ning jätta ta 2000. aasta ametalase edutamise raamas edutamata palgaastmele A4.

Oma hagiavalduse toetuseks väidab hageja esiteks, et see otsus on õigustühine, kuivõrd see võeti vastu ilma, et vaidlusaluste ajavahemike kohta oleks olnud seaduslikult lõpetatud teenistuskäigu aruandeid. Kuna kostja ei kinnitanud vajaliku aja jooksul hageja teenistuskäigu aruandeid ajavahemiku eest 1. juulist 1995 kuni 30. juunini 1999, on ta seega toime pannud teenistuskohustuste täitmata jätmisest tuleneva õigusrikkumise.

Samuti väidab hageja, et kostja viis hageja teenete võrdleva hindamise läbi valesti, kuivõrd kostja kasutas selliseid teisese tähtsusega kriteeriume, nagu vanus ja teenistusstaaž, mida peaks kasutama vaid edutatavate ametnike teenete võrdsuse korral, milline tingimus ei olnud käesoleval juhul täidetud. Vaidlustatud otsusega on seega rikutud personalieeskirjade artiklit 45 ja võrdse kohtlemise põhimõtet.

____________