Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 26 april 2006 (plenaire zitting) - Falcione tegen Commissie

(Zaak F-16/05)1

(Ambtenaren - Aanstelling - Indeling in hoogste rang van loopbaan - Artikelen 5 en 31, lid 2, van Statuut - Kosten - Artikel 7, lid 5, van bijlage I bij Statuut van het Hof van Justitie en artikel 88 van Reglement voor de procesvoering van het Gerecht van eerste aanleg)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoeker: Nicola Falcione (Brussel, België) (vertegenwoordigers: S. Orlandi, X. Martin, A. Coolen, J.-N. Louis en E. Marchal, advocaten)

Verweerster: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: V. Joris en K. Herrmann, gemachtigden)

Voorwerp van de zaak

Nietigverklaring van het besluit van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 24 maart 2004 waarbij verzoeker na aanwerving definitief is ingedeeld in de rang A 5, salaristrap 4.

Dictum van het arrest

Het beroep wordt verworpen.

Elke partij zal de eigen kosten dragen.

____________

1 - PB C 143 van 11.6.2005 (zaak aanvankelijk bij het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen ingeschreven onder nummer T-132/05 en bij beschikking van 15.12.2005 overgedragen aan het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie).