Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (assemblée plénière) z dnia 26 kwietnia 2006 r. - Falcione przeciwko Komisji

(Sprawa F-16/05)1

Urzędnicy - Powołanie - Zaszeregowanie do wyższej grupy kariery zawodowej - Artykuł 5 i 31 ust. 2 regulaminu pracowniczego - Wydatki - Artykuł 7 ust. 5 załącznika I do statutu Trybunału Sprawiedliwości i art. 8 regulaminu Sądu Pierwszej Instancji

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Nicola Falcione (Bruksela, Belgia) [przedstawiciele: S. Orlandi, X. Martin, A. Coolen, J.-N. Louis i E. Marchal, avocats]

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich [przedstawiciele: V. Joris i K. Herrmann, pełnomocnicy]

Przedmiot sprawy

Uchylenie decyzji z dnia 24 marca 2004 r., na podstawie której Komisja Wspólnot Europejskich ustaliła ostateczne zaszeregowanie skarżącego do grupy zaszeregowania A5, szczebel 4

Sentencja wyroku

Skarga zostaje oddalona.

Każda ze stron poniesie własne koszty.

____________

1 - Dz.U. C 143 z 11.6.2005 r. (sprawa zarejestrowana początkowo w Sądzie Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich pod numerem T-132/05, następnie przekazana Sądowi do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej postanowieniem z dnia 15.12.2005 r.)