Language of document :

Prasība, kas celta 2006. gada 30. martā - Grünheid pret Komisiju

(lieta F-35/06)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Sabine Grünheid, Overijse (Beļģija) (pārstāvis - E. Boigelot, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Prasītājas prasījumi:

atcelt 2004. gada 20. jūlija lēmumu, par ko prasītājai netika paziņots, bet par kuru viņa uzzināja nejauši 2005. gada 23. jūnijā, kad tika noraidīta cita viņas celtā sūdzība, kas reģistrēta ar numuru R/162/05 un ar ko tā iepazinās pēc pieprasījuma 2005. gada 29. jūnijā, un to, ka viņai galīgi noteikta A7 pakāpe, 3. līmenis, kā arī atcelt visus pēc tam pieņemtos un/vai saistītos aktus;

atcelt iecēlējinstitūcijas 2005. gada 16. decembra lēmumu, kas paziņots 2006. gada 10. janvārī un ar kuru tika noraidīta prasītājas sūdzība, kas reģistrēta 2005. gada 22. septembrī ar numuru R/732/05;

piespriest Eiropas Kopienu Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Savas prasības pamatojumam prasītāja atsaucas uz pamatiem, kas ir līdzīgi tiem, uz kuriem viņa ir atsaukusies lietā F-101/05 1, ko pati bija ierosinājusi.

____________

1 - OV C 10, 14.01.2004., 26. lpp. (lieta ierosināta Eiropas Kopienu Pirmās instances tiesā un reģistrēta ar numuru T-388/05)