Language of document :

Žaloba podaná 30. marca 2006 - Grünheid/Komisia

(Vec F-35/06)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Sabine Grünheid (Overijse, Belgicko) (v zastúpení: E. Boigelot, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobkyne

zrušiť rozhodnutie z 20. júla 2004, ktoré nebolo oznámené žalobkyni, ale náhodne sa o ňom dozvedela 23. júna 2005 pri zamietnutí inej sťažnosti, ktorú podala pod číslom R/162/05 a s ktorým bola oboznámená 29. júna 2005 na základe svojej žiadosti, v časti, v ktorej ju s konečnou platnosťou zaraďuje do platovej triedy A7 platového stupňa 3, ako aj akýkoľvek nasledujúci alebo súvisiaci akt,

zrušiť rozhodnutie menovacieho orgánu zo 16. decembra 2005 oznámené 10. januára 2006 o zamietnutí sťažnosti žalobkyne, ktorá bola 22. septembra 2005 zapísaná do registra pod číslom R/732/05,

zaviazať Komisiu Európskych spoločenstiev na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby sa žalobkyňa odvoláva na žalobné dôvody podobné tým, na ktoré sa už odvolávala v rámci konania vo veci F-101/051 rovnako začatého na jej návrh.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 10, 14.1.2004, s. 26 (vec bola predložená Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev a zapísaná do registra pod číslom T-388/05).