Language of document :

Kanne 14.4.2006 - Irène Bianchi v. Euroopan koulutussäätiö

(Asia F-38/06)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Irène Bianchi (Torino, Italia) (edustaja: asianajaja M.-A Lucas)

Vastaaja: Euroopan koulutussäätiö

Vaatimukset

Säätiön johtajan päätös, joka on annettu kantajalle tiedoksi 24.10.2005 ja jolla on jätetty uusimatta kantajan työsuhde väliaikaisena toimihenkilönä, on kumottava.

Säätiö on velvoitettava korvaamaan kantajalle aiheutunut aineellinen vahinko ja henkinen kärsimys laillisine korkoineen.

Euroopan koulutussäätiö on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja, joka otettiin säätiön palvelukseen vuonna 2000 väliaikaiseksi toimihenkilöksi alun perin kolmen kuukauden pituisella ja myöhemmin 15.4.2006 asti uusitulla sopimuksella, riitauttaa päätöksen, jolla hänen työsuhdettaan ei ole uusittu tämän päivämäärän jälkeen.

Kumoamiskanteensa tueksi kantaja vetoaa neljään kanneperusteeseen, joista ensimmäinen perustuu puolustautumisoikeuksia koskevan yleisen periaatteen loukkaamiseen ja henkilöstösääntöjen 26 artiklan rikkomiseen siltä osin kuin talousosaston johtajan säätiön johtajalle lähettämiä kielteisiä arviointeja ei ollut lähetetty edelleen hänelle eikä liitetty hänen henkilökansioonsa.

Toinen kanneperuste perustuu sellaisen perusteluvelvollisuuden laiminlyöntiin, joka ilmenee työsopimusten uudistamista koskevasta säätiön johtajan 26.2.1997 tekemästä päätöksestä ja henkilöstösääntöjen 25 artiklan toisesta kohdasta, siltä osin kuin kantajalle ei ollut riittävästi annettu tietoa riidanalaisen päätöksen perusteluista.

Kolmas kanneperuste perustuu edellä mainitulla 26.2.1997 tehdyllä päätöksellä vahvistetuissa menettelyissä tapahtuneisiin useisiin virheisiin.

Neljäs kanneperuste perustuu ilmeisiin arviointivirheisiin, jotka säätiön johtaja teki kantajan asiantuntemuksen tarpeesta koskien erityisesti uudistuksesta johtuvien hallinnollisten avustajien virkoja, kantajan tavasta suorittaa työtehtävänsä ja yksikön edusta.

Vahingonkorvauskanteensa tueksi kantaja väittää, että riidanalaista päätöstä koskevissa lainvastaisuuksissa on kyse virheistä, joista on aiheutunut ja on edelleen vaarana aiheutua hänelle vakavaa aineellista vahinkoa ja henkistä kärsimystä.

____________