Language of document :

Žaloba podaná 14. apríla 2006 - Irène Bianchi/ Európska nadácia pre odborné vzdelávanie

(Vec F-38/06)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Irène Bianchi (Turín, Taliansko) (v zastúpení: M.-A. Lucas, advokát)

Žalovaná: Európska nadácia pre odborné vzdelávanie

Návrhy žalobkyne

zrušiť rozhodnutie riaditeľky nadácie nepredĺžiť pracovný pomer žalobkyne ako dočasného zamestnanca, o ktorom bola žalobkyňa upovedomená oznámením z 24. októbra 2005,

zaviazať nadáciu, aby okrem zákonných úrokov nahradila žalobkyni škodu za hmotnú a nehmotnú ujmu ňou utrpenú,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobkyňa, zamestnaná v roku 2000 nadáciou ako dočasný zamestnanec na obdobie troch rokov, pričom jej pracovná zmluva bola následne predĺžená do 15. apríla 2006, namieta rozhodnutie nepredĺžiť jej pracovný pomer aj po tomto dátume.

Na podporu svojej žaloby o neplatnosť sa žalobkyňa odvoláva na štyri žalobné dôvody, z ktorých prvý sa zakladá na porušení všeobecnej zásady práva na obranu a článku 26 služobného poriadku, pretože negatívne hodnotenie, ktoré vedúci finančného oddelenia adresoval riaditeľke nadácie, nebolo ani poskytnuté žalobkyni, ani založené do jej osobného spisu.

Druhý žalobný dôvod sa zakladá na porušení povinnosti odôvodnenia vyplývajúcej z rozhodnutia riaditeľa nadácie z 26. februára 1997 o predlžovaní zmlúv a článku 25 ods. 2 služobného poriadku tým, že žalobkyňa nebola dostatočne oboznámená s dôvodmi napadnutého rozhodnutia.

Tretí žalobný dôvod sa zakladá na viacerých porušeniach procesných predpisov stanovených už citovaným rozhodnutím z 26. februára 1997.

Štvrtý žalobný dôvod sa zakladá na zjavnom nesprávnom posúdení, ktorého sa dopustila riaditeľka nadácie, ohľadne nevyhnutnosti posudku žalobkyne, najmä v súvislosti s pracovnými miestami administratívnych asistentov vyplývajúcimi z reformy, ohľadne spôsobu, akým si žalobkyňa plnila svoje povinnosti, ako aj ohľadne záujmu služby.

Na podporu svojej žaloby na náhradu škodu žalobkyňa tvrdí, že nezákonné prvky napadnutého rozhodnutia predstavujú pochybenia, ktoré jej spôsobili a ešte môžu spôsobiť vážnu hmotnú a nehmotnú ujmu.

____________