Language of document :

Sag anlagt den 8. april 2006 - Marcuccio mod Kommissionen

(Sag F-40/06)

Processprog: italiensk

Parter

Sagsøger: Luigi Marcuccio (Tricase, Italien) (ved avvocato V. Messa)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sagsøgerens påstande

Annullation af den stiltiende afvisning af sagsøgerens ansøgning til ansættelsesmyndigheden af 1. marts 2005 om at få tilstillet en bekræftet genpart af det fragtbrev, der nødvendigvis har ledsaget transporten af hans personlige ejendele fra Angola til Italien.

Kommissionen tilpligtes at betale sagsøgeren en erstatning på 10 000 EUR eller et andet beløb efter rettens skøn for det tab, han har lidt som følge af den anfægtede afgørelse.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Sagsøgeren, der er tidligere tjenestemand ved Kommissionen, og som blev afskediget den 30. maj 2005, har ansøgt Kommissionen om at få tilstillet det fragtbrev, der ledsagede transporten af hans personlige ejendele og de ting, der befandt sig på hans bopæl i Angola, i hvilket land han var udstationeret som økonomisk rådgiver ved Kommissionens delegation.

I maj 2003 foranledigede Kommissionen, at den tjenestebolig, som sagsøgeren havde fået stillet til rådighed, blev ryddet. Sagsøgeren er af den opfattelse, at hans personlige ejendele kun delvist er blevet fjernet. Ved skrivelse af 16. maj 2005 meddelte Kommissionen sagsøgeren, at hans personlige ejendele og hans køretøj var blevet sendt til Italien og opfordrede ham til at kontakte fragtfirmaet med henblik på at få effekterne udleveret.

Ved skrivelse af 1. marts 2005 ansøgte sagsøgeren bl.a. om en detaljeret liste over de ejendele, som han havde fået udleveret, samt om en kopi af fragtbrevet. Denne ansøgning forblev ubesvaret, ligesom sagsøgerens klage af 2. september 2005.

Sagsøgeren har gjort gældende, at den stiltiende afvisning af hans klage er ugyldig på grund af manglende begrundelse, tilsidesættelse af lovgivningen, tilsidesættelse af omsorgspligten, manglende opfyldelse af kravet om åbenhed, tilsidesættelse af god forvaltningsskik samt tilsidesættelse af princippet neminem laedere.

____________