Language of document :

8. aprillil 2006 esitatud hagi - Marcuccio versus Euroopa Ühenduste Komisjon

(Kohtuasi F-40/06)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Luigi Marcuccio (Tricase, Itaalia) (esindaja: advokaat V. Messa)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hageja nõuded

tühistada otsus, millega jäeti vaikimisi rahuldamata hageja 1. märtsi 2005. aasta taotlus ametisse nimetavale asutusele, et talle saadetaks kinnitatud koopia lastikirjast, millega väidetavalt tema isiklikud asjad Angolast Itaaliasse saadeti;

mõista kostjalt hagejale välja hüvitisena kahju eest, mis vaidlustatud akti vastuvõtmisega tekitati, summa 10 000 eurot või summa, mida kohus loeb sobivaks;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hageja, komisjoni endine ametnik, kes jäi pensionile 30. mail 2005, taotles sellelt institutsioonilt lastikirja, mis puudutas tema isiklikke asju tema elukohas Angolas, kuhu ta oli saadetud kui komisjoni delegatsiooni majandusnõunik.

2003. aasta mais korraldas kostja kolimist hagejale määratud ametikorterist; hageja väidab, et kaasa võeti isiklikest asjadest. 16. mai 2005. aasta teatega andis kostja hagejale teada, et tema isiklikud asjad ja auto oli saadetud Itaaliasse ja palus tal võtta vedajaga ühendust seoses kättetoimetamisega.

1. märtsi 2005. aasta kirjas palus hageja muu hulgas detailset nimekirja asjadest, mis talle oli toodud, ning samuti lastikirja. Sellele taotlusele ei vastatud, nagu nähtub hageja 2. septembri 2005. aasta kaebusest.

Oma hagi toetuseks märgib hageja, et hageja kaebuse vaikimisi rahuldamatajätmine on õigusvastane, kuna seda pole absoluutselt põhjendatud, kuna on rikutud seadust, rikutud on kohustust pöörata mõistlikku tähelepanu ametnike heaolule, rikutud on läbipaistvuse põhimõtet, hea halduse põhimõtet ning neminem laedere põhimõtet.

____________