Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 8 kwietnia 2006 r. - Marcuccio przeciwko Komisji

(Sprawa F-40/06)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Luigi Marcuccio (Tricase, Włochy) [Przedstawiciel: V. Messa, avvocato]

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

uchylenie dorozumianej decyzji, którą oddalono wniosek skarżącego z dnia 1 marca 2005 r. skierowany do organu powołującego o przesłanie potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii listu przewozowego dotyczącego domniemanej wysyłki rzeczy osobistych skarżącego z Angoli do Włoch,

zasądzenie od pozwanej na rzecz skarżącego kwoty 10.000 EUR lub innej kwoty, którą Sąd uzna za właściwą tytułem odszkodowania za szkody poniesione wskutek zaskarżonej decyzji,

obciążenie pozwanej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Skarżący, były urzędnik Komisji, który przeszedł na emeryturę z dniem 30 maja 2005 r. zażądał od wspomnianej instytucji listu przewozowego dotyczącego jego rzeczy osobistych i majątku znajdującego się w jego miejscu pobytu w Angoli, dokąd został delegowany jako doradca ekonomiczny delegacji Komisji.

W maju 2003 r. pozwana przeprowadzała opróżnienie mieszkania służbowego przyznanego skarżącemu, który twierdzi, że zabrano jedynie część jego rzeczy osobistych. Pismem z dnia 16 maja 2005 r. pozwana poinformowała skarżącego, że jego rzeczy osobiste oraz samochód zostaną przesłane do Włoch oraz wezwała go, by skontaktował się ze spedytorem w celu uzgodnienia kwestii odbioru przesyłki.

Pismem z dnia 1 marca 2005 r. skarżący wystąpił między innymi o przedstawienie mu szczegółowej listy przesłanych przedmiotów jak również kopii listu przewozowego. Wniosek ten pozostał bez odpowiedzi podobnie jak zażalenie wniesione przez skarżącego w dniu 2 września 2005 r.

W swej skardze skarżący podnosi, że dorozumiana decyzja o oddaleniu zażalenia jest sprzeczna z prawem z powodu braku uzasadnienia, naruszenia prawa, naruszenia obowiązku starannego działania, jawności i dobrej administracji jak również naruszenia zasady neminem laedere.

____________