Language of document :

Žaloba podaná 8. apríla 2006 - Marcuccio/Komisia Európskych spoločenstiev

(Vec F-40/06)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobca: Luigi Marcuccio (Tricase, Taliansko) (v zastúpení: V. Messa, avvocato)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobcu

zrušiť implicitné rozhodnutie, ktorým sa zamieta žiadosť žalobcu z 1. marca 2005 adresovaná menovaciemu orgánu, ktorou žiada o zaslanie overenej kópie nákladného listu týkajúceho sa zaslania jeho osobných vecí z Angoly do Talianska,

zaviazať žalovanú na zaplatenie sumy vo výške 10 000 eur alebo inej sumy stanovenej Súdnym dvorom v prospech žalobcu z dôvodu náhrady škody, ktorá žalobcovi vznikla prijatím napadnutého aktu,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobca, bývalý úradník Komisie, ktorý odišiel do dôchodku 30. mája 2005, požadoval od tejto inštitúcie nákladný list k svojim osobným veciam, ktoré sa nachádzali v mieste jeho bydliska v Angole, kde bol vyslaný ako ekonomický poradca v rámci zastúpenia Komisie.

V máji 2003 žalovaná prijala kroky smerujúce k vysťahovaniu žalobcu z uvedených priestorov. Žalobca tvrdí, že iba časť jeho osobných vecí bola pri vysťahovaní odnesená. Menovací orgán informoval žalobcu memorandom zo 16. mája 2005, že jeho osobné veci a motorové vozidlo boli zaslané do Talianska, a požiadal žalobcu o kontaktovanie prepravcu za účelom dojednania doručenia zaslaných vecí.

Žalobca listom z 1. marca 2005, okrem iného, požiadal o predloženie podrobného zoznamu zaslaných vecí, ako aj kópie nákladného listu. Tejto žiadosti sa nevyhovelo, ako bolo uvedené v žalobe podanej žalobcom 2. septembra 2005.

Na podporu svojej žaloby žalobca uvádza, že implicitné rozhodnutie o zamietnutí jeho sťažnosti je nezákonné z dôvodu absolútnej absencie odôvodnenia, porušenia práva, porušenia povinnosti náležitej starostlivosti, porušenia zásady transparentnosti, porušenia zásady správneho úradného postupu, ako aj zásady neminem laedere.

____________