Language of document :

Talan väckt den 8 april 2006 - Marcuccio mot kommissionen

(mål F-40/06)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Luigi Marcuccio (Tricase, Italien) (ombud: advokaten V. Messa)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara det underförstådda beslut genom vilket begäran av den 1 mars 2005, som tillsättningsmyndighet tillsänt sökanden ... en kopia som överensstämmer med originalet av fraktbrevet avseende den påstådda leveransen av dennes personliga tillhörigheter från Angola till Italien, avslogs,

förplikta svaranden att betala ett belopp på 10 000 euro till sökanden som ersättning för den skada han åsamkats genom det ifrågasatta beslutet, eller det större eller mindre belopp som förstainstansrätten finner skäligt, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökanden, före detta tjänsteman vid kommissionen, som gick i pension den 30 maj 2005, har begärt att denna institution skall lämna ut fraktbrevet avseende hans personliga tillhörigheter och egendom som fanns på hans hemvistort i Angola, det land där han placerats som ekonomisk rådgivare vid kommissionens delegation.

I maj 2003 beslutade kommissionen att sökandens anställningsort skulle flyttas. Sökanden hävdar att hans personliga tillhörigheter bara delvis har flyttats. Genom en skrivelse av den 16 maj 2005 upplyste kommissionen sökanden om att hans personliga tillhörigheter och hans bil hade sänts till Italien och uppmanade honom att kontakta speditören för att komma överens om leveransen.

Genom skrivelse av den 1 mars 2005 bad sökanden bland annat att få en detaljerad förteckning över hur mycket som levererats och en kopia på fraktbrevet. Sökanden fick inget svar på denna begäran och inte heller på det klagomål han ingav den 2 september 2005.

Sökande gör i sin talan gällande att det underförstådda beslutet att avslå klagomålet är rättsstridigt, då det saknar motivering, strider mot gällande lag och innebär ett åsidosättande av omsorgsplikten och principerna om insyn, god förvaltningssed och neminem laedere.

____________