Language of document :

EU-Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 28. juni 2006 - Grünheid mod Kommissionen

(Sag F-101/05) 1

(Tjenestemænd - klagefrist - lønseddel - formaliteten - udnævnelse - indplacering i højere lønklasse inden for stillingsgruppen - vedtægtens artikel 25, 26 og artikel 31, stk. 2)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Sabine Grünheid (Overijse, Belgien) (ved avocat E. Boigelot)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (ved Ch. Berardis-Kayser og K. Herrmann, som befuldmægtigede, bistået af avocat B. Wägenbaur)

Sagens genstand

Annullation af afgørelsen af 6. oktober 2004, hvorved Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber fastansatte sagsøgeren i dennes stilling, for så vidt som afgørelsen fastsætter indplaceringen til lønklasse A*8, samt af afgørelsen af 6. juli 2005 om afslag på sagsøgerens klage.

Konklusion

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber frifindes.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

____________

1 - EUT C 10 af 14.1.2006 (sag oprindeligt registreret ved De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans under nr. T-388/05 og henvist til Retten for EU-Personalesager ved kendelse af 15.12.2005)