Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 28 juni 2006 - Grünheid / Commissie

(Zaak F-101/05)1

(Ambtenaren - Klachttermijn - Salarisafrekening - Ontvankelijkheid - Aanstelling - Indeling in hoogste rang van loopbaan - Artikelen 25, 26 en 31, lid 2, van Statuut)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekster: Sabine Grünheid (Overijse, België) (vertegenwoordiger: E. Boigelot, advocaat)

Verweerster: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: Ch. Berardis-Kayser en K. Herrmann, gemachtigden, bijgestaan door B. Wägenbaur, advocaat)

Voorwerp van de zaak

Nietigverklaring van het besluit van 6 oktober 2004 waarbij de Commissie van de Europese Gemeenschappen verzoekster in vaste dienst heeft aangesteld voorzover in dat besluit staat te lezen dat verzoekster is ingedeeld in de rang A*8, en van het besluit van 6 juli 2005 houdende afwijzing van verzoeksters klacht.

Dictum van het arrest

Het beroep wordt verworpen.

Elk der partijen zal de eigen kosten dragen.

____________

1 - PB C 10 van 14.1.2006 (aanvankelijk ingeschreven bij het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen onder nummer T-388/05 en verwezen naar het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie bij beschikking van 15.12. 2005).