Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 28. júna 2006 - Grünheid/Komisia

(Vec F-101/05)1

(Úradníci - Lehota na podanie sťažnosti - Výplatná páska - Prípustnosť - Menovanie - Zaradenie do vyššej platovej triedy v rámci služobného postupu - Články 25, 26 a 31 ods. 2 Služobného poriadku)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Sabine Grünheid (Overijse, Belgicko) (v zastúpení: E. Boigelot, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: Ch. Berardis-Kayser a K. Herrmann, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci B. Wägenbaur, advokát)

Predmet veci

Zrušenie rozhodnutia zo 6. októbra 2004, ktorým Komisia Európskych spoločenstiev vymenovala žalobkyňu do stálej služby v jej zamestnaní v rozsahu, v akom toto rozhodnutie uvádza zaradenie do platovej triedy A*8, ako aj rozhodnutia zo 6. júla 2005 o zamietnutí sťažnosti žalobkyne

Výrok rozsudku

1.    Žaloba sa zamieta.

2.    Každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 10, 14.1.2006 (najskôr zapísaná pod číslom T-388/05 na Súde prvého stupňa Európskych spoločenstiev, neskôr postúpená Súdu pre verejnú službu Európskej únie uznesením z 15.12.2005).