Language of document :

Personaldomstolens (andra avdelningen) dom av den 28 juni 2006 - Sabine Grünheid mot Europeiska gemenskapernas kommission

(Mål F-101/05)(1)

(Tjänstemän - Tidsfrist för klagomål - Lönebesked − Upptagande till sakprövning - Tillsättning - Placering i den högre lönegraden - Artiklarna 25, 26 och 31.2 i tjänsteföreskrifterna)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Sabine Grünheid (Overijse, Belgien) (ombud: E. Boigelot, avocat)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: ...)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av beslutet av den 6 oktober 2004, genom vilket Europeiska gemenskapernas kommission gav sökanden fast anställd som tjänsteman, i den del det där anges att sökanden placeras i lönegrad A*8 och av beslutet av den 6 juli 2005, i vilket sökandens klagomål avslogs

Domslut

Talan ogillas.

Vardera parten skall bära sin rättegångskostnad.

____________

1 - ) EUT C 10, 14.01.2006 (målet registrerades ursprungligen vid Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt med målnummer T-388/05 och överfördes till Europeiska unionens personaldomstol genom beslut av den 15 december 2005.