Language of document :

Kendelse afsagt af EU-Personaleretten (Tredje Afdeling) den 29. juni 2006 - Chassagne mod Kommissionen

(Sag F-11/05) 1

(Tjenestemænd - løn - årlige rejseudgifter - bestemmelser, som finder anvendelse før den 1. maj 2004 på tjenestemænd, der stammer fra et fransk oversøisk departement - afvisning)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Olivier Chassagne (Bruxelles, Belgien) (ved avocats S. Rodrigues og Y. Minatchy)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (ved G. Vandersanden og H. Tserepa-Lacombe, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Dels annullation af den af Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber trufne afgørelse om afvisning af i forhold til sagsøgeren at anvende bestemmelserne i artikel 8, stk. 1-3, i bilag VII til vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber om godtgørelse af årlige rejseudgifter, i den affattelse, der var gældende før den 1. maj 2004, dels erstatning for det tab, sagsøgeren mener at have lidt som følge heraf.

Konklusion

Sagen afvises.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

____________

1 - EUT C 115 af 14.5.2005 (sag oprindeligt registreret ved De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans under nr. T-123/05 og henvist til Retten for EU-personalesager ved kendelse af 15.12.2005).