Language of document :

Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2006. gada 29. jūnija rīkojums - Chassagne pret Komisiju

(lieta F-11/05)1

Ierēdņi - Atalgojums - Ikgadējie ceļa izdevumi - Noteikumi, kas līdz 2004. gada 1. maijam tiek piemēroti ierēdņiem no Francijas aizjūras teritorijām - Acīmredzama nepieņemamība

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Olivier Chassagne, Brisele (Beļģija) (pārstāvji - S. Rodrigues un Y. Minatchy, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija (pārstāvji - G. Berscheid un H. Tserepa-Lacombe, pārstāvji)

Priekšmets

Pirmkārt, Eiropas Kopienu Komisijas lēmuma atcelšana, ar kuru prasītājam tiek atteikts piemērot Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumu VII pielikuma 8. panta 1.-3. punkta noteikumus par ikgadējo ceļa izdevumu atmaksas kārtību redakcijā, kas piemērojama līdz 2004. gada 1. maijam, un, otrkārt, tā kaitējuma atlīdzināšana, ko prasītājs esot cietis šī noraidījuma dēļ

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt kā acīmredzami nepamatotu;

katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.

____________

1 - OV C 115, 14.05.2005. (lieta sākotnēji tika reģistrēta Eiropas Kopienu Pirmās instances tiesā ar numuru T-123/05 un vēlāk ar 2005. gada 15. decembra rīkojumu tā tika nodota Eiropas Savienības Civildienesta tiesai).