Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 29 czerwca 2006 r. - Chassagne przeciwko Komisji

(Sprawa F-11/05)1

(Urzędnicy - Wynagrodzenie - Koszty corocznych podróży - Przepisy obowiązujące przed 1 maja 2004 r. urzędników pochodzących z francuskich departamentów zamorskich - Oczywista niedopuszczalność)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Olivier Chassagne (Bruksela, Belgia) (Przedstawiciele: S. Rodrigues i Y. Minatchy, avocats)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (Przedstawiciele: G. Berscheid i H. Tserepa-Lacombe, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Uchylenie decyzji Komisji Wspólnot Europejskich odmawiającej objęcia skarżącego postanowieniami art. 8 ust. 1(3 załącznika VII do regulaminu pracowniczego urzędników Wspólnot Europejskich dotyczących warunków zwrotu kosztów corocznych podróży w brzmieniu obowiązującym przed 1 maja 2004 r. oraz naprawienie szkody, jaką skarżący twierdzi, że poniósł w związku z tą odmową

Sentencja postanowienia

Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna.

Każda ze stron poniesie własne koszty.

____________

1 - Dz.U. C 115 z 14.5.2005 r. (sprawa zarejestrowana początkowo w Sądzie Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich pod nr T-123/05 i następnie przeniesiona do Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej postanowieniem z dnia 15.12.2005 r.)