Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 29. júna 2006 - Chassagne/Komisia

(Vec F-11/05)1

(Úradníci - Odmena - Ročné cestovné výdavky - Ustanovenia uplatniteľné pred 1. májom 2004 na úradníkov pochádzajúcich z francúzskeho zámorského departementu - Zjavná neprípustnosť)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Olivier Chassagne (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: S. Rodrigues a Y. Minatchy, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: G. Berscheid a H. Tserepa-Lacombe, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Na jednej strane zrušenie rozhodnutia Komisie Európskych spoločenstiev, ktorým sa žalobcovi zamieta prospech z ustanovení článku 8 ods. 1 až 3 prílohy VII Služobného poriadku Európskych spoločenstiev týkajúcich sa náhrady ročných cestovných výdavkov, v ich znení platnom pred 1. májom 2004, a na druhej strane náhrada morálnej ujmy, ktorú žalobca údajne utrpel v dôsledku uvedeného zamietnutia

Výrok uznesenia

1.    Žaloba sa zamieta ako zjavne neprípustná.

2.    Každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 115, 14.5.2005 (najskôr zapísaná pod číslom T-123/05 na Súde prvého stupňa Európskych spoločenstiev, neskôr postúpená Súdu pre verejnú službu Európskej únie uznesením z 15.12.2005).