Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 19 czerwca 2006 r. - Nanbru przeciwko Parlamentowi

(Sprawa F-127/05)1

Język postępowania: francuski

Prezes pierwszej izby zarządził wykreślenie sprawy w związku z polubownym rozwiązaniem sporu.

____________

1 - Dz.U. C 60 z 11.3.2006 r.