Language of document :

Sag anlagt den 21. april 2006 - Pimlott mod Europol

(Sag F-52/06)

Processprog: nederlandsk

Parter

Sagsøger: Mike Pimlott (Porchester Hampshire, Det Forenede Kongerige) (ved avocat D.C. Coppens)

Sagsøgt: Det Europæiske Politisamarbejde (Europol)

Sagsøgerens påstande

Annullation af Europols afgørelse af 25. januar 2006.

Europol tilpligtes at forlænge sagsøgerens kontrakt for en periode på 4 år, fra den 1. januar 2006 til den 31. december 2010.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Sagsøgeren blev, efter at være blevet ansat første gang af Europol den 1. januar 2000 for en periode, der oprindeligt var fastsat til 4 år, fra den 1. januar 2002 ansat i en anden stilling i samme kontor i henhold til en ny kontrakt, som udløb den 31. december 2005.

Sagsøgeren har i søgsmålet anfægtet Europols afgørelse om kun at forlænge denne kontrakt for 2 år. Sagsøgeren har anført, at Europol fra det tidspunkt, hvor han tiltrådte sin nye stilling i henhold til den nye kontrakt, ikke burde have betragtet ham som en ansat, der af myndighederne i oprindelsesmedlemsstaten havde fået særlig orlov uden løn, men snarere som en ansat, som ikke længere havde nogen forbindelse med nævnte myndigheder. Forskellen er relevant, da det i det første tilfælde er artikel 6, andet led, i vedtægten for Europols personale, som tillader en forlængelse på 2 år, der finder anvendelse, mens det i det andet tilfælde er nævnte bestemmelses tredje led, som tillader en forlængelse på 4 år, der finder anvendelse.

Sagsøgeren har anført, at han i 2002 brød alle forbindelser til hans oprindelige arbejdsgiver i Det Forenede Kongerige og at han var overbevist om, at sidstnævnte som følge heraf ville ændre personaleregistret. Selv om det viser sig, at de britiske myndigheder faktisk aldrig har slettet ham af nævnte register, har sagsøgeren anført, at han under ingen omstændigheder selv bør bære konsekvenserne af denne forsømmelse.

____________