Language of document :

Žaloba podaná 21. apríla 2006 - Pimlott/Europol

(Vec F-52/06)

Jazyk konania: holandčina

Účastníci konania

Žalobca: Mike Pimlott (Porchester Hampshire, Spojené kráľovstvo) (v zastúpení: D. C. Coppens, advokát)

Žalovaný: Európsky policajný úrad (Europol)

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie Europolu z 25. januára 2006,

zaviazať Europol na predĺženie zmluvy žalobcovi na obdobie štyroch rokov od 1. januára 2006 do 31. decembra 2010,

zaviazať Europol na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobca po tom, čo bol po prvýkrát prijatý Europolom 1. januára 2000 do zamestnania na obdobie pôvodne stanovené na štyri roky, zastával od 1. januára 2002 iné pracovné miesto v rámci toho istého úradu na základe novej zmluvy, ktorej platnosť mala uplynúť k 31.decembru 2005.

Vo svojej žalobe žalobca napáda rozhodnutie Europolu, ktorým bola táto zmluva predĺžená len na dva roky. V tomto ohľade tvrdí, že od okamihu, keď nastúpil do nového zamestnania na základe novej zmluvy, ho Europol nemal považovať za zamestnanca, ktorý dostal od orgánov štátu pôvodu mimoriadne neplatené voľno, ale skôr za zamestnanca, ktorý už nemá žiadny vzťah s uvedenými orgánmi. Rozlíšenie je dôležité preto, lebo v prvom prípade sa uplatní článok 6 ods. 2 druhá zarážka služobného poriadku Europolu, ktorá umožňuje predĺženie zmluvy na obdobie dvoch rokov, zatiaľ čo v druhom prípade sa uplatní tretia zarážka uvedeného ustanovenia, ktorá umožňuje predĺženie zmluvy na obdobie štyroch rokov.

Žalobca tvrdí, že roku 2002 prerušil všetky vzťahy, ktorého ho spájali s pôvodným zamestnávateľom v Spojenom kráľovstve, a že bol presvedčený, že jeho pôvodný zamestnávateľ v dôsledku toho zmení zápis v registri zamestnancov. Hoci sa skutočne zdá, že britské orgány ho z uvedeného registra nikdy nevymazali, žalobca tvrdí, že on sám nemôže v žiadnom prípade znášať dôsledky tejto nedbanlivosti.

____________